TEENUSED

Toiduhügieeni koolitus

 • Toiduhügieeni koolituse eesmärgiks on anda töötajatele edasi teadmisi, millisel määral on nemad toidukäitlemise ahelas vastutavad toidu ohutuse eest ning kuidas nende tegevus võib mõjutada lõpptulemuse kvaliteeti.
 • Karliis OÜ pakub Teie ettevõtte töötajatele toiduhügieeni koolitust, mille sisu on suunatud konkreetselt kuulajaskonna huvidele – laotöötajatele tutvustame toidu ladustamise nõudmisi ja selgitame nende nõudmiste sisu, töökeskkonna ja –vahendite puhtuse eest vastutavatele töötajatele räägime põhjalikumalt puhastusainete liikidest ja toimest mustusele jms.
 • Meie eesmärgiks on pakkuda Teie töötajatele sisukat ja huvitavat koolitust, mis ei täidaks vaid sedusega nõutud teemade käsitlemist, vaid annaks kuulajatele uusi teadmisi, mida reaalselt rakendada igapäevaselt omas töös.

Toiduohutusalane konsultatsioon

 • Mis on enesekontrolliplaan ja mis kasu ettevõte sellest saab?
 • Kuidas täita seadust nii, et see ei oleks ülemäära kulukas?
 • Milliseid õigusakte peab Teie ettevõte järgima?
 • Kuidas mõista ja täita järelvalveametniku nõudmist või ettekirjutust?
 • Kuidas võtta veeproovi ja milliseid näitajaid lasta laboril määrata?
 • Mille jaoks ja kui tihti peavad töötajad läbima toiduhügieeni koolitust?

Enesekontrolliplaani dokumentide koostamine ja haldamine

 • Enesekontrolliplaan on vajalik, et nii ettevõtja, kui ka riiklik järelvalve omaks ülevaadet toidu käitlemisega seotud tegevuste kohta – tooraine sisseostust kuni tarbijani jõudmiseni.
 • Selle teeb võimalikuks mahukas enesekontrolliplaan ehk dokumentide kogum, mis koosneb selgitus- ja tõestusmaterjalist selle kohta, millest ja kuidas konkreetne toit valmib ning millised on kasutatavad meetmed tagamaks tarbijale ohutu ja nõuetele vastav toit (tooraine kvaliteedisertifikaadid, töövahendite ja –keskkonna puhtus, jäätmekäitluse korraldus jne).
 • Karliis OÜ pakub Teie ettevõttele individuaalset lähenemist, et koostatavad dokumendid vastaksid tegelikkusele ning annaksid vajadusel Teile kiiresti konkreetseid abinõusid probleemi lahendamiseks.

Enesekontrolliplaani audit

 • Teie ettevõte areneb ja muutub iga päev – töötajad vahetuvad, kulude kokkuhoiu võtmes tehakse muudatusi retseptuuris, vahetatakse välja tooraine tarnija vmt. Kõik see peab kajastuma ka enesekontrolliplaanis.
 • Karliis OÜ soovitab viia läbi toiduohutuse auditeerimist vähemalt 1 kord aastas, et oleks tagatud täielik vastavus enesekontrolli dokumentide ja toidukäitlemisahela vahel. Ettevõttevälise nõustaja kaasamine ülevaatusesse tagab, et midagi ei jää kahe silma-vahele ja kõik muudatused oleksid viidud vastavusse kehtivate õigusaktidega.
 • Auditit võib tellida ka üksikutele töökeskkonna osadele (kontrollimaks õigeid töövõtteid, puhtuse/puhastamise kvaliteeti), ainult dokumentide ülevaatuseks vmt.

Veeanalüüsid

 • Kõik toidukäitlemise etapid on suuremal või vähemal määral seotud veega. Seadusandlus on kehtestanud toidukäitlemisel kasutatavale veele konkreetsed joogivee kvaliteedinõuded, mida peab ettevõte regulaarselt analüüsima.
 • Puhas vesi on suurepärane keskkond erinevate mikroorganismide arenguks ning oskamatu proovivõtmine võib nõuetele vastava vee väga kergelt ära saastada. Sellepärast on väga oluline, et veeanalüüse võtab väljaõppe saanud ja riiklikult atesteeritud proovivõtja.
 • Karliis OÜ pakub teile korrektset veeproovi võtmise teenust atesteeritud proovivõtja poolt. Lisaks nõustame Teid, millisest kohast on mõistlik ja vajalik proov võtta. Vajadusel aitame teil koostada joogivee kontrolli kava ja leida lahendused analüüsitulemuste mittevastavuste korral.